Säännöt

NimiAnatis ry
KotipaikkaTurku
OsoiteTuomiokirkontori 3, 20500 Turku
Rekisterinumero215.498
Merkitty rekisteriin4.8.2015

1. Nimi, kotipaikka ja kielet

Yhdistyksen nimi on Anatis ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

2. Tarkoitus- ja toimintaperiaatteet

Yhdistys:

 1. Kerää ja julkaisee hakijoita ja opinto-ohjaajia ajatellen tietoa, miten eri yliopistoihin ja aineisiin käytännössä otetaan hakijoita muusta kuin lukiosta.
 2. Haluaa tehdä työtä sen puolesta että hakijat saavat saman kohtelun, riippumatta pohjakoulutuksesta.
 3. Järjestää tilaisuuksia ja juhlia jäseniä varten, ja järjestää jäsenille heidän tarvitsemaansa tukea opinnoissa.
 4. Luo tietoisuutta että ammatti- tai jopa peruskoulukoulupohjalla hakeva voi olla hyvä yliopisto-opiskelija, ja tekee työtä sen puolesta että hakija saa saman kohtelun kaikkialla riippumatta pohjakoulutuksesta.
 5. Palkitsee vuosittain tahon, joka edistää koulutuksen saatavuutta riippumatta lähtökohdista sekä toisen tahon, joka harjoittaa elitismiä ja sääntöbyrokratiaa.

Yhdistys on poliittisesti, aatteellisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistys ei korvaa ainejärjestöä tai ylioppilaskuntaa eikä kilpaile näiden kanssa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy näiden sääntöjen kohdassa 2. mainitut yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet. Jäseneksi hyväksyttävällä tulee olla tutkinto tai opiskelupaikka yliopistossa. Jäsenellä ei voi olla ylioppilastutkintoa, lukion päättötodistusta, AMK- tai vanhaa opistoasteen tutkintoa tai vastaavaa ulkomaalaista tutkintoa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö joka täyttää edellä mainitut ehdot ja joka lisäksi on väitellyt tohtoriksi.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on kehotuksesta huolimatta jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liitymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2–6) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä ja yksi heistä on puheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasaan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. Tilit ja talous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsukirje kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä tai julkaisemalla kutsu syyskokouksen nimeämässä kahdessa valtakunnallisessa sanomalehdessä, joista toinen on ruotsinkielinen ja toinen suomenkielinen.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous lokakuussa tai marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Vaatimuksesta on käytävä ilmi, minkä asian vuoksi kokous on tarpeen. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasaan ratkaisee kokousen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
  suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
  syyskokoukseen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle
  niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 8. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
  vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen
  purkamisesta voidaan päättää kahdessa vähintään kahden viikon välein
  pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa kummassakin vähintään kolmen
  neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
  purkamisesta. Yhdistyksen purkauduttua sen varat käytetään yhdistyksen
  säännöissä mainitun tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättäneen viimeisen
  kokouksen edellyttämällä tavalla.